KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Persbericht

Levensduur zal aanzienlijk toenemen

Pagina-navigatie:
25 september 2013

Van de meisjes die pas zijn geboren, wordt naar verwachting de helft honderd jaar of ouder en van de jongens een op de drie. Dit blijkt uit nieuwe prognoses van de te verwachten levensduur die door het NIDI zijn berekend. Het vieren van de honderdste verjaardag is momenteel nog een vrij uitzonderlijke gebeurtenis.

In 2012 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen bijna 83 jaar en van mannen 79 jaar. Volgens de NIDI-prognose worden meisjes die pas zijn geboren naar verwachting gemiddeld 96 jaar oud en jongens 92 jaar. De werkelijke te verwachten levensduur van jonge generaties ligt dus 13 jaar hoger dan de levensverwachting op dit moment.

Vrouwen die nu 65 jaar zijn, leven naar verwachting nog 24 jaar en mannen 20 jaar. Vrouwen van rond de twintig die nu aan hun arbeidsloopbaan beginnen, leven na hun 65e naar verwachting nog 31 jaar en mannen 28 jaar. De levensverwachting op 65-jarige leeftijd neemt voor hen dus met zeven à acht jaar toe. Het zal duidelijk zijn dat dit grote consequenties voor de pensioenleeftijd kan hebben.

Ander scenario

Deze prognose gaat ervan uit dat de verhoging van de overlevingskansen na negentigjarige leeftijd geleidelijk kleiner wordt. Het NIDI heeft nog een ander scenario doorgerekend, waarin wordt verondersteld dat ook op de hoogste leeftijden de verhoging van de overlevingskansen zich onverminderd voortzet. Volgens dit scenario zou twee derde van de pasgeboren meisjes en de helft van de jongens een leeftijd van honderd jaar halen. De gemiddeld te verwachten levensduur van pasgeboren meisjes zou dan op 104 jaar uitkomen en van jongens op 99 jaar. Voor generaties die nu rond de twintig zijn, zou de verwachte levensduur op 65-jarige leeftijd dan ruim tien jaar hoger zijn dan van 65-jarigen van nu.

Technische toelichting

De nieuwe methode die het NIDI heeft ontwikkeld voor het maken van scenario's van de verwachte levensduur verschilt in meerdere opzichten van de methode die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor de prognose van de levensverwachting. Het belangrijkste verschil is dat de NIDI prognose de overlevingskansen voor een generatie voorspelt op basis van een vergelijking met oudere generaties op jongere leeftijden. Om een voorbeeld te geven: de NIDI-prognose gaat ervan uit dat de overlevingskansen van tachtigers in de toekomst gelijk zal zijn aan die van zeventigers nu. De CBS-prognose voorspelt hoeveel de sterftekansen van tachtigers in de toekomst zullen verschillen van die van tachtigers nu.

De scenario's van het NIDI kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de CBS-prognose. Het CBS maakt prognoses tot het jaar 2060. Dit betekent dat op basis van de CBS prognose alleen de levensverwachting van generaties die vóór 1960 zijn geboren kan worden voorspeld. De NIDI-prognose voorspelt de levensduur van alle nu levende generaties.

Het NIDI heeft twee scenario's berekend. Beide scenario's veronderstellen dat het uitstel van de sterfte naar hogere leeftijden dat bij de generaties die sinds 1900 zijn geboren zichtbaar is, zich in de toekomst zal voortzetten. Het verschil tussen de scenario's is dat één scenario veronderstelt dat de vooruitgang in de overlevingskansen boven negentigjarige leeftijd minder groot zal zijn dan vóór negentigjarige leeftijd. Het andere scenario veronderstelt dat ook op de hoogste leeftijden sprake zal zijn van een forse stijging van de overlevingskansen. Beide scenario's zijn optimistisch in die zin dat er wordt aangenomen dat de toename van overgewicht op jonge en middelbare leeftijden geen remmend effect op de stijging van de levensduur zal hebben. Indien een dergelijk negatief effect zich wel zou voordoen, zal het naar verwachting vooral leiden tot grotere (sociale) verschillen in levensduur en eerder een effect hebben op de gemiddelde levensduur dan op het aantal mensen dat honderd jaar of ouder wordt.

Nadere informatie

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met Joop de Beer, tel. 070 - 35 65 234, e-mail beer@nidi.nl. Bij geen gehoor: Anja Voskuil, tel. 070 - 35 65 226.

Op de website van het NIDI is een artikel te vinden met een uitgebreidere beschrijving van de NIDI-scenario's: www.nidi.nl/nl/publications/webart/nidi-webart-2013-02

ContactGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken